top of page

Algemene Voorwaarden voor Interieurinrichtingsservices

Laatst bijgewerkt op 01-11-2023

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: DesignZolder gevestigd te Steurstraat 16, 9408GL Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90695356

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van interieurinrichtingsservices wordt gesloten.

1.3. Project: Het specifieke interieurinrichtingsproject zoals beschreven in de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever.

2. Offerte en Overeenkomst

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever akkoord bevonden offerte door Opdrachtnemer is ontvangen en bevestigd.

2.3. Eventuele wijzigingen aan het project dienen schriftelijk te worden overeengekomen door beide partijen.

3. Uitvoering van de Diensten

3.1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de interieurinrichtingsservices naar beste vermogen uit te voeren en te voldoen aan de overeengekomen specificaties.

3.2. Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking en informatie verstrekken die nodig is voor een correcte uitvoering van de diensten.

 

4. Betalingsvoorwaarden

 

4.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd conform de wettelijke rente.

 

5. Aansprakelijkheid

 

5.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door

Opdrachtgever.

5.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

6. Intellectueel Eigendom

6.1. Opdrachtnemer behoudt het recht op intellectueel eigendom van alle ontwerpen, tekeningen en andere materialen gecreëerd in het kader van het project.

6.2. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van het intellectueel eigendom voor andere doeleinden dan het betreffende project.

 

7. Beëindiging van de Overeenkomst

 

7.1. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij in gebreke blijft met de nakoming van wezenlijke verplichtingen.

7.2. Bij beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte diensten en gemaakte kosten te vergoeden.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

 

Door akkoord te gaan met de offerte stemt de Opdrachtgever in met deze algemene voorwaarden.

 

Met vriendelijke groet,

Melissa van der Vegt, eigenaar DesignZolder

Steurstraat 16

9408GL Assen

Info@designzolder.nl

www.designzolder.nl

bottom of page